Thiết lập cấu hình với các công cụ tìm kiếm

Dynamic Serving

Dynamic serving là một thiết lập nơi mà máy chủ đáp ứng với HTML khác nhau (và CSS) trên cùng một URL tùy thuộc vào user agent yêu cầu trang.

Kết quả hiển thị trên máy bàn không có các thông tin hoặc chỉ một phần thông tin như trên thiết di động (các nội dung của trang di động không hiển thị khi crawled trên máy tính để bàn), google đề nghị các máy chủ gửi một gợi ý để yêu cầu Googlebot cho điện thoại thông minh thu thập thông tin trang web và từ đó khám phá các nội dung di động. Lời gợi ý này được thực hiện bằng cách sử dụng Vary HTTP header.

Dynamic serving thực thi các mã khác nhau trên mỗi thiết bị, nhưng trên cùng một URL.
Dynamic serving thực thi các mã khác nhau trên mỗi thiết bị, nhưng trên cùng một URL. URL.

TL;DR

  • Sử dụng các Vary HTTP header để báo hiệu thay đổi của bạn tùy thuộc vào user-agent.
  • Phát hiện chuỗi user-agent một cách chính xác.

Các Vary HTTP header

Các tiêu đề Vary HTTP có hai ý nghĩa quan trọng và hữu ích:

  1. Nó báo hiệu cho các máy chủ sử dụng bộ nhớ đệm trong các ISP và các nơi khác mà họ phải xem xét các tác nhân người dùng khi quyết định có thực thi trang web từ bộ nhớ cache hay không. Nếu không có sự Vary HTTP header, một bộ nhớ cache có thể nhầm lẫn phục vụ người sử dụng điện thoại di động với bộ nhớ cache của các trang HTML desktop hoặc ngược lại.
  2. Nó giúp Googlebot khám phá nội dung di động được tối ưu hóa của bạn nhanh hơn, như một giá trị Vary HTTP header là một trong những tín hiệu chúng tôi có thể sử dụng để thu thập thông tin URL phục vụ nội dung di động được tối ưu hóa.

Các Vary HTTP header là một phần mà máy chủ trả lời yêu cầu, như sau:

GET /page-1 HTTP/1.1
Host: www.example.com
(...Phần còn lại của tiêu đề yêu cầu HTTP...)

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Vary: User-Agent
Content-Length: 5710
(... hần còn lại của tiêu đề phản ứng HTTP...)

Các Vary tiêu đề cho trình duyệt nội dung của các phản ứng sẽ khác nhau tùy thuộc vào các user agent yêu cầu các trang. Nếu máy chủ của bạn đã sử dụng Vary HTTP header, bạn có thể thêm "User-Agent" vào danh sách đó đã được thực thi.

Phát hiện chính xác các user-agent

Phát hiện các user-agents (đôi khi được gọi là user-agent “đánh hơi”) thường là một kỹ thuật dễ bị lỗi. Có nhiều lý do, nhưng thường gặp ba loại lỗi:

  1. Phát hiện user-agent phụ thuộc vào việc có một danh sách các chuỗi user-agent (hoặc chuỗi con) để phù hợp với. Trong danh sách này cần phải bảo trì thường xuyên và cập nhật và sẽ không phù hợp mới nhân người dùng. Trong thực tế, nhiều danh sách đó không được duy trì một cách thích hợp và quá cũ, mang lại cho người dùng một trải nghiệm không tốt.

  2. Khi phù hợp với user-agent, nó phổ biến đến không phù hợp, đôi khi phát hiện một máy tính để bàn sử dụng user-agent như một điện thoại di động một hoặc phát hiện một user-agent điện thoại di động như một máy tính để bàn. Tương tự như vậy, một sai lầm phổ biến cho các trang web vô tình chỉnh sửa các thiết bị máy tính bảng như điện thoại thông minh. Nếu bạn đang phát hiện các user-agent của trình duyệt truy cập trang web của bạn, hãy chắc chắn phát hiện chuỗi dành cho điện thoại thông minh (chẳng hạn như kiểm tra cho cả các "Android" và "di động") trái ngược với di động (chỉ kiểm tra các "Android") Tìm hiểu thêm.

  3. Hã cẩn thận che giấu khi phát hiện user-agent, các trang web được phát hiện các lớp thiết bị hoặc loại bằng cách tìm kiếm các tên thiết bị trong chuỗi user-agent; nó không nên tìm cách cụ thể cho Googlebot. Tất cả Googlebot user-agents tự nhận mình là các thiết bị di động cụ thể, và bạn nên làm việc với các user-agent Googlebot chính xác như bạn sẽ làm việc với các thiết bị này. Ví dụ, Googlebot cho điện thoại thông minh bản thân nó cũng là một chiếc iPhone và bạn nên thực thi nó cùng một phản ứng một người dùng iPhone sẽ nhận được (chuyển hướng, nội dung được tối ưu hóa, vv).

Nhớ lại

Cập nhật 03-03-2015