Chọn cấu hình điện thoại di động của bạn

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp
Tôi có một trang web di động riêng biệt trên m.example.com, trong khi trang web máy tính để bàn của tôi là www.example.com. Tôi nên làm gì với các trang di động m.example.com do không có một máy tính để bàn tương đương trên trang www.example.com?
Thật tuyệt vời để có một trang điện thoại di động duy nhất không cần tương đương với máy tính để bàn (chỉ cần đảm bảo rằng các trang này không bao gồm một rel="canonical" để một phiên bản máy tính để bàn không tương ứng). Xin lưu ý rằng các trang điện thoại di động chỉ cần xây dựng một thương hiệu riêng cho chúng (ví dụ, có chứa nội dung độc đáo, không gắn kết với các trang khác trên trang web của bạn hoặc toàn trang web), vì googlebot sẽ không nhận được tín hiệu chỉ mục được chia sẻ từ một máy tính để bàn hiện có.
Liệu có ổn không nếu tôi có một số trang trong một web sử dụng thiết tkế web responsive và cung cấp thông tin cho những người khác bằng cách sử dụng dynamic serving?
Vâng, thật tuyệt để sử dụng nhiều hơn một cấu hình cho trang web của bạn. Chỉ cần kiểm tra trên cơ sở mức trang, mỗi loại cung cấp các chỉ dẫn ngay đến công cụ tìm kiếm (ví dụ thông tin các trang responsive @media only screen and (max-width:600px) {...} và dynamic serving sử dụng trang các Vary: HTTP header). Hoặc, nếu bạn đang sử dụng một hybrid của thiết kế responsive (ví dụ, responsive nhưng với hình ảnh động dynamically served), chúng tôi vẫn cho rằng phản ứng từ các trang web là gần như nhau - giữ đánh dấu @media only screen and (max-width: 600px) {...} và từ bỏ các Vary HTTP header nếu nó bao hàm các yếu tố đặc biệt với Google. Nếu bạn đang sử dụng hình ảnh responsive nên include thẻ <picture>.
Tôi có cả một trang web di động và một ứng dụng tự nhiên. Xin cho lời khuyên?
Vâng, đầu tiên, xây dựng trang web di động của bạn và các ứng tự nhiên địa với "khả năng liên kết sâu" hoặc URI mà cung cấp cho con trỏ đến các khu vực cụ thể của nội dung (so với một bóng Flash mà chỉ có thể truy cập từ màn hình khởi động). Liên kết và các URI sâu cung cấp thêm khả năng tổng hợp cho doanh nghiệp của bạn thông qua Search hoặc chia sẻ trên xã hội. Thứ hai, Xem App Indexing for Google Search để biết thêm thông tin về lưu lượng truy cập nhiều hơn để ứng dụng tự nhiên của bạn từ Google Search
Với App Indexing Google tìm kiếm sẽ hiển thị nguồn gốc ứng dụng như hình minh họa phía trên.

Cập nhật 02-03-2015